Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единироден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен Живот.“ Йоан 3:16

Апостол Павел ни казва, че Божия характер е бил криво разбиран и криво тълкуван още от началото на този свят. Хората знаели нещичко за Бога някога, но не го прославили като такъв. И като резултат те „се извратиха в своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха. И славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четверокраки и на гадини“(Римляни 1:21-23).

Възможно е и ние в умовете си да променяме Бога, превръщайки Го в нещо друго в сравнение с това, което Той в действителност е, дори и да не се покланяме на дървени или каменни идоли. Ако нямаме правилно разбиране за Неговия характер, тогава се покланяме на един фалшив Бог. Разбираме, че последните лъчи на изпълнената с милост светлина, последната вест на милост, която трябва да бъде дадена на света, е откровение на Неговия характер на любов. Ако не познаваме какъв всъщност е Бог, не ще бъдем в състояние да го разкрием на останалите! Исус дойде, за да демонстрира пред света какъв всъщност е Отец.

Веднъж Христос и учениците Му минаха край един сляп човек (Йоан 9:1). Учениците запитаха: «Учителю, кой е съгрешил – този човек или родителите му, та се е родил сляп?»

Въпросът им бе основан на всеобщо разпространената представа за Бога и злото. Хората от времето на Христос вярваха, че болестта и смъртта са произволни Божии наказания за лоши дела, извършени било от самия пострадал, било от неговите родители. Поради това стардащата личност, носеше допълнителния товар – да бъде смятана за голям грешник.

Исус поправи тяхната грешка, като обясни, че болестта и болката се причиняват от Сатана. Но една от най-хитрите примки на дявола е да приписва собствените си качества на Твореца и като резултат милиони хора през вековете са обвинявали Бога за страданията, болестите и смъртта.

Йоан 3:16, 17 ни казва, че Бог обикнал света достатъчно, за да изпрати собствения Си Син да ни изкупи. Той „не изпрати Сина на света, за да осъди света; но за да бъде светът спасен чрез Него“. Това е Евангелието. Това е изкуплението.

„Вярата, която действа“ Морис Венден