Далеч от тебе да сториш такова нещо, да убиеш праведния с нечестивия, така щото праведния да бъде като нечестивия! Далеч от Тебе това! Съдията на цялата земя няма ли да върши правда?“ Битие 18:25

Срещу Пилат, губернатора на Юдея, се надигали бунтове. И за да възстанови реда в провинцията, той позволил на войниците си да нахлуят в храма и да убият някои поклонници от Галилея, които принасяли жертва на Бога.

Евреите разказали на Исус за това нещастие не от чувство за съжаление и симпатия към ближния им, а с дълбоко вкорененото чувство на задоволство, че „това не се е случило на мене – следователно аз трябва да съм по-добър и много по-приемлив в очите на Бога от хората, на които се е случило“. Исус познавал ситуацията и казал: „Предполагам мислите, че това е станало, защото те са били големи грешници в сравнение с вас. И продължил: „Не е така. Ако не се покаете вие всички ще загинете.“

Исус не пренебрегал Божията справедливост. Всъщност много е важно да се признава справедливостта и правдата на Бога.

Знаем, че ще дойде време, когато милостта няма повече да умолява и ще трябва да се приложи принципът на правдата. Библията описва различни времена в миналото, когато Бог „не пощади“, защото Неговата правда не можеше повече да търпи всичко да продължава така, както бе. Едно от тези времена, когато Бог „не пощади“, е записано в Битие 18-а глава. Авраам, „Божият приятел“, се пазареше с Бога за участта на Содом. За да се пазари по този начин, трябва да е бил в дълбока приятел­ска връзка с Бога.

Той запита: „Ще погубиш ли праведния с нечестивия? Мо­же да има 50 праведника в града, ще погубиш ли мястото не ще ли го пощадиш заради 50-те праведника, които са там?“ Той апелираше към Божията справедливост.

Бог прояви голямо търпение към този човек, който се опит­ваше да каже на своя Творец, че трябва да върши нещата по правилен начин, защото му отговори: „Ако намеря в Содом 50 праведника вътре в града, ще пощадя цялото място заради тях.“

Тогава Авраам започна да става неспокоен. Ами ако няма­ше 50? Така че той продължи да се пазари за по-малко число – 45, 30, 20 и накрая 10. И Господ отговори: „Заради 10-те няма да го погубя.“ Знаете останалата част от историята. Господ ви­дя една точка, отвъд която на нечестието и бунта не можеше да се позволи да продължават повече, защото Той е Бог на спра­ведливостта. В Содом не се намериха дори 10 праведника, за­това бе унищожен. Но шепичката праведни бе пощадена.