Бог все още призовава!

От Дон Маклафърти

Бог винаги призовава Своите хора при Себе Си. Библията е пълна с истории за тези, които са се отзовали на призива и за онези, които са го отхвърлили.
Бог призова и Адам и Ева се скриха. (Битие 3:9,10)
Бог призова и Ной построи ковчег за потопа, за който светът каза, че никога няма да дойде. (Битие 6:14-22)
Бог призова и Аврам и Сара напуснали своето семейство, дом и страна. (Битие 12:1-4)
Бог призова и Яков се бори и извика: „Няма да те пусна, освен ако не ме благословиш. (Битие 32:26)
Бог призова и Мойсей първо си намери извинения, а след това каза на фараона „Пусни народа Ми. (Изход 8:20-32)
Бог призова и Джошуа падна по лицето си и след това обиколи Ерихон тринадесет пъти. (Исус Навин 5:14-6:15)
Бог призова и Гедеон разруши олтара на Ваал, наду тръбата и разби мадиамците. (Съдии 6:27-7:22)
Бог призова и Самуил изтича при Илий три пъти, преди да отговори: „Говори, защото Твоят слуга слуша. (1 Царе 3:10)
Бог призова и Илия се изправи срещу Израел на планината Кармил, построи отново Божия олтар и се помоли за огън. (3 Царе 18:21-38)
Бог призова и Йона избяга, беше погълнат от риба и след това призова Ниневия на съд. (Йона 1-4)
Бог призова и Исая прошепна със страхопочитание: „Ето ме, изпрати мен!“ (Исая 6:8)
Бог призова и Филип изтича до колесницата на етиопеца и го направи ученик на Христос. (Деяния 8:29,30)
Бог призова и Савел от Тарс попита: „Кой си Ти, Господи?“, пости три дни, след което обяви Този, когото мразеше, за „Син Божий“. (Деяния 9:5-9, 20)
Бог призова и Анания положи ръце върху човека, който беше дошъл да го преследва, и каза: „Брат Савле, Господ Исус… ме изпрати, за да прогледнеш и да се изпълниш със Святия Дух. (Деяния 9:10-17)
Бог призова и Петър рискува както служението си, така и репутацията си, за да проповядва Исус на жадния за евангелието Корнилий. (Деяния 10:9-48)
Бог призова и Йоан падна в краката на Исус като мъртъв човек. (Откровение 1:17)
В последното любовно писмо на Исус Той призовава хората в последните дни отвън – взирайки се там, където Той копнее да бъде в сърцата ни: „Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене” (Откровение 3:20)
Това е Неговият призив към всички – деца, тийнейджъри и възрастни сега. Ако чакаме друг призив, скоро ще бъде твърде късно. Той призовава вас и мен с цялата любов на нашия Бог Отец, Неговата любов като Спасител и Господ и любовта на Светия Дух.
Това е Неговият призив за лично съживление и лично свидетелство. През вековете Той винаги е призовавал Своя народ. Сега има нарастваща интензивност в гласа Му, защото Той казва: „Идвам скоро…“ (Откровение 22:7) Той подготвя място на небето, за да можем да бъдем там, където е Той. (Йоан 14:3)
Времето изтича. Не е време да отговорим на Неговия призив, като се скрием подобно на Адам и Ева. Не е време да объркате гласа Му като Самуил, „който още не е познал Господа” (1Царе 3:7). Не е време да бягате по грешен път като Йона.
Сега е моментът да паднем на лицето си като апостол Йоан пред Исус Христос, да се върнем при Него и да се върнем при олтара и да Му се поклоним като Цар на царете и Господ на господарите.
Бог все още призовава, а днес Той призовава вас!
Дон Маклафърти е основател/президент на In Discipleship. Бог насочи сърцето на Дон и съпругата му Ейприл, за да призове млади и стари към ежедневно съживление с Исус чрез силата на Светия Дух. Те мобилизират църкви и училища да си партнират в екипирането на родителите да поучават децата си и да ги подготвят за мисия.
Сърдечно предизвикателство
Има причина да прочетете думите по-горе. Бог организира събития в живота ви, за да имате конкретни възможности да чуете Неговия призив. Призивът му дойде при вас днес. Това е призив да се свържете в дълбоко живо преживяване на лично съживление с Него. Това е призив да следваме Исус, където и да води. Готови ли сте да отговорите на този призив?
Готови ли сте да следвате Неговия призив днес към още по-дълбоко, жизнено, живо преживяване с Него и Неговото Слово?
10 нужди за молитва – докато подготвяте сърцето си за 40 дни молитва
• Молете се Бог да подготви сърцето ви за това, което ще направи.
• Молете се да разпознаете личния и любящ призив на Бог в живота си.
• Молете се Божието Слово да стане по-живо и реално.
• Молете се всеки ден да чувате гласа Му да говори лично на сърцето ви.
• Молете се молитвата наистина да стане основният дъх на вашата душа.
• Молете се и размишлявайте над Псалм 139:23-24.
• Молете се Бог да ви даде смелост и сила да премахнете всякакви разсейвания в живота си, които биха могли да ви попречат да чуете гласа Му през тези 40 дни на молитва.
• Молете се Светият Дух да ви даде по-дълбоко, живо, жизнено ходене с Исус.
• Молете се за това кого можете да поканите да се присъедини към вас в молитва през тези 40 дни.
• Молете се кои 7 имена да изберете за 40 дни на молитва.
Ресурси за по-дълбоко изучаване
Разчистване на пътя за Святия Дух – PDF ресурс
Присъединете се 24/7 в Обединена молитва
Присъединете се към други вярващи от цял свят, които се молят заедно в Zoom по време на 40-те дни на молитва [няма група на български]: https://247unitedprayer.org