„Но ако ви се вижда тежко да служите Господу, изберете днес кому искате да служите – на боговете, които служиха бащите ви оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим Господу. “ Исус Навиев 24:15

Човек, който има здрава връзка с Христос, т.е. всекидневно приятелство и общение с Него, е избрал да постави Бога като основа на един посветен живот. В това отношение, докато Бог ни води напред, понякога зависим напълно от Него, но друг път се облягаме 100% на себе си.

Сатана се опитва да отвлече вниманието ни, така че да не бъдем сигурни, разчитайки на Божията сила. Когато се опит­ваме да победим врага със своя собствена сила, когато се кон­центрираме върху поведението си, действията си, отвръщаме поглед от Исус и преставаме да разчитаме на Неговата сила. Това може да се случи дори когато поддържаме непрекъсната връзка с Него. Всеки път, щом гледаме към греховете, слабос­тта и проблемите си, ще сме победени.

Ако човек избере да има здрава връзка с Христос, направлението, в което ще се движи, ще бъде възходящо. Бог го контролира, води го при Себе Си и му предоставя Своята сила през цялото време. Но често по време на растенето ни има моменти, в които гледаме към Исус, и други, в които пог­леждаме към себе си.

Прекрасно е, че Бог не преценява характера ни въз основа на доброто дело или пропуските ни, които идват като резултат от горепосоченото състояние. Той съди по тенденцията, посо­ката в живота ни. Ако съзнателно изберем да се поставим под Негов контрол всеки ден, търсейки връзка с Него, Той ще ни доведе до пълна зависимост от силата Си. Растежът в Християнския живот представлява растеж в начина да бъдем по-постоянно покорни на Исус.

Ако напротив, не разберем накъде да насочим усилията си, каква е ползата от волята, и продължим да се борим с греха и дявола, тогава посоката ни на развитие ще бъде низходяща. Всеки, който няма непрекъсната връзка с Исус, независимо дали е християнин или не, се поставя под контрола на Сатана.

Нашата част е да изберем да бъдем в постоянно приятелс­тво с Христос, докато не бъдем доведени до пълна зависимост от силата Му.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден

Photo by Jude Beck on Unsplash