Търсене на съживление (10 дни на молитва 2021)
“Колко повече вашият небесен Баща ще даде Светият Си Дух на онези, които искат от Него!” /Лука 11:13/
Нямам нищо
„Господи, научи ни да се молим!” умоляваха учениците. Те виждаха как Исус се свързваше ежедневно с Своя Небесен Баща и копнееха за същата сила в своя живот.
Исус отговори с един запомнящ се молитвен урок в три части: Господната молитва, притчата за приятел идващ посред нощ, и като кулминация – нуждата от постоянна молитва за Светия Дух /Лука 11:1-13/.
В притчата /стихове 5-8/, човек няма нищо, с което да нахрани посетител, който идва късно вечерта. Човекът бързо отива до своя съсед и го моли да му даде хляб, за да нахрани посетителя, обяснявайки „Нямам нищо.” Продължава да умолява, докато накрая получава хляб, с който да нахрани своя гост. Тази история ни учи, че трябва да идваме при Исус, за да имаме нещо, което да споделяме с други. Когато искаме да предложим хляба на живота, често осъзнаваме, че нямаме нищо какво да дадем!
Тогава Исус свързва проблемавпритчата /Нямамнищо/ снашатанужда да искаме Светия Дух: „И Аз ви казвам, искайте и ще ви се даде” /Лука 11:9/.
Исус ни кани: Продължавайте да искате
Тук в Лука 11 глава, Исус подчертава 10 пъти, че трябва да искаме Светия Дух в живота си. Не познавам друг пасаж, където Той с толкова любов настоява да вземем нещо при сърце.
“И Аз ви казвам: Искайте, и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори. И кой е онзи баща между вас, който ако синът му поиска хляб, ще му даде камък или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба, или ако му поиска яйце, ще му даде скорпион? И така, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на онези, които искат от Него!” /Лука 11:9-13/
В тези няколко стиха Исус използва глагола искам шест пъти и подчертава идеята с търся два пъти и хлопам два пъти. Това са изцяло действени глаголи. Ясно показва, че трябва да предприемем действие, за да бъдем изпълнени със Светия Дух. Последната употреба на искам на гръцки е в продължително време, което означава че трябва да искаме не само веднъж, но да продължаваме да искаме постоянно. Ясно, Исус иска с тази сърдечна покана да събуди желанието ни за Светия Дух. Той знае, че сега ни липсва нещо много съществено, ако не искаме постоянно богатите благословения на Светия Дух.
В книгата Притчи Христови четем: „Бог не казва, че ако се помолим само веднъж ще получим. Той ни приканва да искаме. Да постоянстваме неуморно в молитва. Настойчивото искане изпълва молещия се с по-сериозно отношение и с по-силно желание да получи нещата, за които се моли” /стр. 87/.
И помислете за момент, защо Сам Исус е прекарвал толкова много време ежедневно в молитва? Елън Уайт обяснява: „Сутрин след сутрин Той общуваше със Своя Небесен Баща, получавайки от Него всекидневно свежо кръщение със Светия Дух”
/Знамения на времето,21 ноември 1895 г./.
Несъмнено, Исус е наш Пример за това. Запитай се: Ако Исус се е нуждаел от всекидневно освежаване със Светия Дух, тогава колко по-важно е това за мен?
Свидетелство и предизвикателство от член на църквата.
“През изминалите две години съм се молил всеки ден за изливането на Светия Дух в моя живот…. Моето ходене с Бога бе невероятно. Плодът на Духа в Галатяни 5 глава стана много по-видим в живота ми откакто молех Исус да живее в мен, да върша волята Му и ежедневно да ме обновява със Светия Дух. Имам голяма радост в четене на Библията и споделяне на Христос с други, и имам силно желание да се моля за други, освен това, начинът ми на живот драматично се промени…. Предизвиквам ви да се молите всеки ден да бъдете изпълвани със Светия Дух за шест седмици и вижте какво ще се случи” /КХ/.
Молене с Божието Слово
Защо не получаваме повече отговори на молитвите ?
“Просите, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете; но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия.” /Як. 4:2, 3
Скъпи Небесен Татко, молим прости ни, че сме били небрежни, да искаме постоянно Светия Дух. Благодарим Ти, че ако изповядаме греховете си, Ти си верен да ги простиш.
Молитвата ни показва колко много ценим Божия дар.
“И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на онези, които искат от Него!” /Лука 11:13/.
Скъпи Татко, благодарим Ти, за обещанието да ни дадеш Светия Дух. Молим за изливането на Светия Дух сега, и Ти благодарим за отговора. Научи ни да се осланяме на това обещание.
Бог иска да ни даде изобилен живот!
“Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието. А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат, защото Святият Дух още не беше даден, понеже Исус още не бе се прославил.” /Йоан 7:38, 39/
Скъпи Господи, благодарим Ти, че осигуряваш реки от жива вода за тези, които вярват в Тебе. Молим, помогни ни да живеем всекидневно, постоянно предадени на Христос, така че да можеш да изпълниш това обещание в живота ни.
Повече молитвени предложения
Благодарност и прослава: Благодарете за определени специфични благословения и прославете Бога за Неговата доброта.
Изповед: Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бога за Неговото прощение.
Водителство: Молете Бог да ви даде мъдрост за днешните предизвикателства и решения.
Нашата църква: Молете Бог да благослови усилията на местната църква, съюзната и световната църква.
Местни нужди: Молете се за настоящите нужди на църковни членове, семейства и ближни.
Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и отговорете с прослава или песен.
Предложения за песни : „Ела, Исусе мой”, № 99; „Съвсем съм убеден, Боже мой”, № 101; „О, всевечни Душе Свети”, № 17.