9 май – Седмично четиво за 40 дни на молитва

От Тед Н. С. Уилсън

Живеем във време на безпрецедентна промяна. Бог моли Своя остатък, Църквата на адвентистите от седмия ден, да подготви пътя на Господ, да получи силата на Светия Дух чрез късния дъжд и да бъде включен в Неговата мисия.
Време е за последния силен вик… провъзгласяването на първото, второто и третото ангелско послание. Всеки от нас е призован да си партнира с Небесния Сеяч, Исус Христос, в участието в мисията на църквата да провъзгласява последното Божие послание за любов, праведност, изкупление и пророческото предупреждение, възвестяващо скорошното завръщане на Христос.
Всички членове включени (Total member involvement) означава, че всеки прави нещо за Господа! Всеки е сеяч, всеки участва в мисия, всеки казва: „Да, Господи, ще отида и ще проглася Твоето Слово!“ Както се казва в темата на нашата Сесия на Генералната конференция през 2022 г.: „Исус идва! Включете се!”
Евангелието на Марко, глава 4, описва как Исус говори на хиляди хора край Галилейското езеро. Около тях в равнината и хълмовете отвъд тях слушателите можеха да видят сеячи и жътвари, които хвърлят семе и прибират ранното зърно.
Използвайки сцената като илюстрация, Исус каза: „Слушайте: Ето, сеячът излезе да сее. И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха: Други паднаха на канаристо място, гдето нямаше много пръст, и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва; а когато изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. И други паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги заглушиха, и не дадоха плод. А другите паднаха на добрата земя, и даваха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха кое тридесет, кое шестдесет и кое сто. И каза: Който има уши да слуша, нека слуша.“ (Марко 4:3-9)
„Сеячът сее словото” (Марк 4:14). Матей 13:37 показва, че Сеячът на доброто семе е Човешкият Син, Исус Христос. В този чудесен том, Притчи Христови, страница 36, Елън Уайт казва: „Неговите служители по същия начин трябва да излязат да сеят.“ Наша привилегия, като последователи на Христос в тези последни дни от земната история, е да си партнираме с Него в Неговата мисия, като сеем семена на истината.
Пасажът продължава. „А ония край пътя, гдето се сее словото, са тия, които като чуват, Сатана веднага дохожда и грабва посеяното в тях слово.“ (ст. 15). Скъпоценното Божие Слово пада в ушите на невнимателните слушатели като на твърд път, който няма дълбочина.
Стихове 16-17 казват: „Също и посяното на канаристите места са тия които, като чуват словото, веднага с радост го приемат; нямат, обаче, корен в себе си, но са привременни; после, като настане напаст или гонение, поради словото, веднага се съблазняват.“
Това семе не може да намери дълбока почва, за да расте. Тъй като корените не влизат дълбоко в почвата на общението с Христос всеки ден, преследванията и изкушенията вземат своето. „Мнозина изпитват чувство на отчуждение от Бога, осъзнаване на своето робство към себе си и греха; полагат усилия за реформа; но те не разпъват себе си” (Притчи Христови, стр. 48, англ.изд.). Бъдете близо до Бог и се съпротивлявайте на изкушението да бъдете слушател на „камениста земя“.
„Посяното между тръните са други; те са ония, които са слушали словото; а светските грижи, примамката на богатството, и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават словото, и то става безплодно.“ (ст. 18, 19). Отново от Притчи Христови: „Благодатта може да процъфтява само в сърцето, което постоянно се подготвя за скъпоценните семена на истината“ (стр. 50, англ.изд.). Останете близо до Господ чрез изучаване на Библията, Духа на пророчеството и постоянна молитва.
„А посяното на добрата земя са тия, които слушат словото, приемат го, и дават плод, тридесет, шестдесет, и стократно.“ (ст. 20). Бог възнамерява всички ние да бъдем „слушатели с добра земя“, безпрекословно уповаващи се на правдата на Христос и казвайки: „Господи, аз ще отида“ да сея Твоето Слово. Всеки има своя роля в последната велика мисия на Бог на предупреждение и надежда.
„Исус идва! Включете се!”
Тед Н. К. Уилсън е президент на Генералната конференция на адвентистите от седмия ден.
Молитвени нужди
● Молете се за ново разбиране на Божието Слово и за отворено сърце, така че Словото да може да промени вашите лични вярвания и ценности.
● Молете се за нашите братя и сестри в Шанхай.
● Молете се за смелост за членовете на нашата църква в Русия и Украйна.
● Молете се за детска книга и списание, които наскоро бяха написани специално за украинския народ, тези специални ресурси да бъдат навременни и да достигнат до много сърца за царството.
● Молете се призивът „Исус идва! Включете се!” ще има спешен приоритет в ежедневието ви.
Присъединете се към 24/7 United in Prayer
Присъединете се към други вярващи от цял свят, които се молят заедно в Zoom по време на 40-те дни на молитва [няма група на български]: https://247unitedprayer.org