Търсене на съживление (10 дни на молитва 2021)
“Затова ако някой е в Христос, той е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново” /2 Кор. 5:17/
Стъпките на вярата
Помните ли първото чудо, което Исус извършина сватбатав Кана? Мария, майката на Исус, каза на слугите, „Каквото ви каже, направете” /Йоан 2:5/. Като каза това, Мария изгради доверието на слугите в Исус. Когато Той им каза да напълнят делвите с вода, те направиха точно каквото Той искаше от тях. Тогава Исус каза, „Налейте сега и занесете на настойника на угощението” /ст. 8/. Отново те изпълниха Неговото нареждане, и въпреки че изглеждаше странно – скоро станаха свидетелина чудо. Нека погледнем още веднъж индивидуалните стъпки:
  1. Чрез своите нареждания, Мария изгради в слугите доверие в Исус.
  2. Слугите изразиха своето доверие и готовност, да извършат точно това, което Исус им нареди. С други думи, направиха подготвителните стъпки, след които последва чудото.
  3. Тогава сам Исус извърши чудото.
Слугите не направиха нищо, за да превърнат водата във вино – но щеше ли да се случи чудото без техните подготвителни стъпки? Ето как работи послушанието от вяра: Избираме да се доверим на Исус, поставяме волята си на Негово разположение и предприемаме стъпките на послушание от вяра. Но Исус и само Исус извършва чудесата.
Как работи това
Апостол Павел обяснява че тайната, която ни е била разкрита е с определена цел
– да доведе до покоряване на вярата /виж Римл. 16:25-27/. Каква е тази тайна? Според текста в Колосяни 1:27, тя е „Христос в нас”. И какъв е резултатът, когато покоряването на вярата е постигнато в Христос? „Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново” /2 Кор. 5:17/. Имаме нов живот чрез Христос живеещ и работещ в нас. Ние сме нови създание!
Когато имаме „Христос в нас”, отношението ни към Неговите заповеди се променя. „Заповедите Му не са тежки” /1 Йоан 5:3/. Исус каза, „Моето иго е благо” /Мат. 11:30/. „И ще се наслаждавам в Твоите заповеди, които възлюбих” защото „Законът на Твоите уста е за мене по-желателен от хиляди мери злато и сребро” и „по-сладки от мед в устата ми” /Пс. 119:47, 72, 103/. „Много мир имат онези, които обичат Твоя закон” /Пс.119:165/. Покоряването на вярата е нещо приятно, защото Бог, в Своята любов ни е дал само най-добрите правила.
А доколкото послушанието има значение, то никога не спечелва спасението ни, и никога не се изявява чрез нашата собствена доброта. Елън Уайт казва, „Който се опитва да достигне небето чрез свои собствени дела, като пази закона, опитва невъзможното. Човек не може да бъде спасен без послушание, но делата му не са от него самия, Христос работи в него и да желае това и да го извършва според Своето благоволение” /Вяра и дела, стр. 94 англ./. Три момента трябва да бъдат подчертани:
  1. Невъзможно е да постигнем небето с нашите лични дела. Да се опитваме да спечелим нещо от Бога е безполезно.
  2. Послушанието е неотделима част от живота с Бога, тъй като последователите на Исус са призвани да живеят в съгласие с Неговата воля.
  3. Послушанието не е наше собствено дело, но чудо, което Христос извършва в нас.
Какъв е нашият дял?
Още веднъж: не можем да направим нещо, за да се спасим, но Бог зачита човешката свобода и ни позволява да изберем. Според Елън Уайт „Господ възнамерява божествената сила да бъде в сътрудничество с човешкото усилие” /Ще приемете сила, стр. 10 англ./. Какво означава това?
  1. Ние се доверяваме . Избираме да развием доверие в Исус, Който работи в нас „да желаете това и да го изработвате” /Фил. 2:13/. Създава в нас отношение на готовност и ни показва какво трябва да направим.
  2. Ние решаваме. Трябва да изберем да вършим Божията воля. Тъй като напълно зачита нашата индивидуалност и воля, Той ще се намеси само ако вземем решението. Очаква ни да направим това.
  3. Ние правим подготвителните стъпки. Изразяваме решението си в стъпки на послушание, които могат да бъдат големи или малки.
  4. Единствено Бог осъществява решаващото дело на спасение.
И помнете, дори нашата част – доверието, решението и извършването на спасителните стъпки – е извършено само в Божията сила, когато Исус живее в нас чрез Светия Дух. Това прави послушанието радост.
Молене с Божието Слово
Послушанието ни позволява да преживеем изцяло Божията любов.
“Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме обича; а който Ме обича, ще бъде възлюбен от Моя Отец и Аз ще го възлюбя, и ще му се явя лично” /Йоан 14:21/.
Татко, благодарим Ти, че ни показваш как да постигнем възможно най-добър живот. Прости ни когато отхвърляме Твоя закон и Твоята любов. Води ни да Ти се доверяваме напълно и да предадем изцяло сърцата си на Теб.
На Бог е приятно, когато Го молим за покорни сърца.
“И така, дай на слугата Си покорно сърце….На Господа беше приятно….Ще направя според думите ти” /3 Цар. 3:9, 10, 12 преведено от Немската Библия на Лутер/.
Господи, молим дай ни покорни сърца. Дай ни пълно доверие в Твоето водителство и принципи, дори когато не ни е понятно. Научи ни чрез силата на Светия Дух да виждаме послушанието не като товар, но като радост.
Повече молитвени предложения
Благодарност и прослава: Отдайте благодарност за конкретни специфични благословения и прославете Бог за Неговата доброта.
Изповед: Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бог за Неговото прощение.
Водителство: Искайте Бог да ви даде мъдрост за днешните предизвикателства и решения. .
Нашата църква: Молете Бог да благослови усилията на нашата местна, съюзна и световна църква.
Местни нужди: Молете се настоящите нужди на църковни членове, семейства и ближни.
Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и отговорете в прослава или песен.
Предложения за песни :„Вдъхнал си ми Боже вяра”, № 130; „Сам бъди правдив и честен”, № 129; „Прав да си ти, прав и смел”, №132.