На този, който победи, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия.”  Откровение 3:21

Може ли НЯКОЙ да живее, без да съгреши? Да. Исус. А ние? Не. Римляни 8:7 казва, че копнежът на плътта не се покорява на Божия закон“. Римляни 3:23 – ние всички съгрешихме“.

Докато не осъзнаем своето отчайващо, безнадеждно състояние, няма шанс да се справим с въпроса, касаещ безгрешния живот. Ние сме грешници и ще останем такива, докато естеството ни не бъде променено.

Достигаме до загадка. Псалм 1:6 казва, че Бог знае пътя на праведния. Добре, ние сме праведни благодарение на Исус. Но това ли е всичко? 2Коринтяни 5:21 говори за Исус, Който бе направен грях за нас, за да станем ние праведни чрез Него. Ако това е истина, тогава всичко, което можем да направим, за да живеем един безгрешен живот, можем да го направим чрез връзката си с Исус, в никакъв случай независимо от Него. Така че отговорът на въпроса можем ли да живеем, без да съг- решаваме, е положителен. Един човек живя така. Името Му е Исус. Ние не можем, отделени от Него. Няма друг път. Но можем и ще го направим, свързвайки се с Него.

Не е нужно да прочетем цялата книга „Откровение“, за да открием изрази, показващи силата Му да победи. Победата над  гpexa е едно от последните неща, които забелязваме, изучавайки Библията. Това е последната реалност, отнасяща се до  хората, които са живели, преди Исус да дойде на земята.

Когато Той каза на жената, разговаряща с Него: „Върви си и не съгрешавай вече“, когато заяви на изцеления мъж: „Не съгрешавай повече“, това само празни думи ли бяха? Можеха ли те да се подчинят на заповедите Му? Беше ли възможно това чрез Неговата сила? Разбира се!

Нека не се впускаме в опити да открием кой успя да не съгреши. Не е наша работа да го преценим. Желанието да определим истината на базата на това, кой е успял, е опасно. Исус е нашият пример и към Него трябва да бъде отправен погледът ни. Ако пребъдваме в Него, както Той в Отец, ще бъдем победители, както бе и Той. Само с очи, насочени към Него, а не към другите около нас, или гледайки към себе си, като се опитваме да измерим живота си, ще достигнем победата.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден

Photo by Pablo Heimplatz on Unsplash