Няма никой разумен, няма кой да търси Бога. “ Римляни 3:11

Бирниците и другите хора с лош характер се тълпяха да слушат Исус; а фарисеите и книжниците започваха да мърморят: „Този Човек – казваха те – общува с грешниците и яде с тях.“ Това беше една голяма истина. Този Човек Исус приветстваше грешниците. Те не знаеха(не съзнаваха) какво казват. Но казваха нещо, което имаше голяма стойност. И Исус „им изговори тая притча, като каза: „Кой от вас, ако има сто овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива след изгубената, докле я намери? И като я намери, вдига я на рамената си радостен. И като си дойде у дома, свик­ва приятелите си и съседите си и им казва: „Радвайте се с мен, че си намерих изгубената овца!“ Казвам ви, че също така ще има радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 99 праведника, които нямат нужда от покаяние“ (Лука 15:2-8).

Една овца знае кога е изгубена, но не знае как да намери пътя за дома. Една овца е най-малката единица сред овците, които могат да бъдат изгубени, и може да броди безпомощно, докато загине, ако не бъде върната обратно. В тази история Исус ясно показва, че спасението не е резултат от нашето тър­сене на Бога, а от това, че Бог търси нас. Може не винаги да познаваме обратния път. Може дори да не знаем, че сме изгубени. И въпреки това Бог ни търси.

Ние нямаме Бог, Който иска да ни се изплъзне. Не се опит­ваме да намерим някак си един Бог, Който се стреми да избяга от нас. Това не е Богът, на Когото служим. Служим и вярваме в Бог, Който последва Адам, когато той избяга от Него. Бог, Който последва Яков, когато той бягаше от Него. Бог, Който последва Йона, когато той нарочно избяга от Него. Бог, Който последва Савел от Tape, когато той бягаше от Ерусалим, от сцените, които почти бяха съкрушили сърцето му. Вместо да търсим и да се опитваме да намерим Бога, като правило ние сме в процес на бягане от Него. В началото, даже и след като сме Го приели, също бягаме от Него в една или друга степен. И Той продължава да тича след нас. Бог е винаги Този, Който взема инициативата. И търси всеки един от нас днес.