Когато съвестта ти се пробуди от действието на Светия Дух, започваш да виждаш по нещо от злотворността на греха; започваш да разбираш неговата мощ, тежестта на вината, която докарва, нещастието, което причинява; и започваш да изпитваш към него отвращение. Чувстваш, че грехът те е отделил от Бога, че си поробен под властта на злото. И колкото повече се бориш, за да се освободиш, толкова повече съзнаваш своята безпомощност. Подбудите ти са нечисти; сърцето ти е нечисто. Виждаш, че животът ти е бил изпълнен със себелюбие и грях. Копнееш да бъдеш освободен. Хармония с Бога, подобие на Христос – какво можеш да сториш, за да постигнеш всичко това?
Единственото, от което се нуждаеш, е мир – небесно прощение, небесен мир и небесна любов в душата. С пари те не могат да се купят, разумът не може да ги осигури, мъдростта не може да ги придобие; не можеш никога да се надяваш че ще ги постигнеш със собствени усилия. Но Бог ти ги предлага даром, “без пари и без да плащаш”(Исая 55:1). Те са твои, ако само протегнеш ръка и ги вземеш. Господ казва: “Макар греховете ви да са като мораво, ще станат бели като сняг; макар да са червени като кръв, ще станат като бяла вълна”(Исая 1:18). “Ще ви дам ново сърце и нов дух ще обитава вътре във вас.”(Езекил 36:26)
Ти си изповядал своите грехове и си ги отстранил в сърцето си. Решил си да отдадеш себе си на Бога. Сега иди при Него и Го помоли да измие греховете ти и да ти даде ново сърце. И тогава повярвай, че Той прави това, ЗАЩОТО Е ОБЕЩАЛ. Това е урокът, който Исус се стараеше да предаде, докато беше тук на земята – трябва да повярваме, че получаваме дара, обещан от Бога, и този дар ще бъде наш. Исус лекуваше болестите на хората, когато те вярваха в Неговата сила; помагаше им в неща, които можеха да видят, като по този начин ги окуражаваше да Му се доверяват и по отношение на другото, което не можеха да видят – така постепенно ги насочваше да повярват в силата Му да прощава грехове. Той ясно заяви това при излекуването на парализирания: “НО ЗА ДА ПОЗНАЕТЕ, ЧЕ ЧОВЕШКИЯТ СИН ИМА ВЛАСТ НА ЗЕМЯТА ДА ПРОЩАВА ГРЕХОВЕ (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни си постелката и иди у дома си”(Матей 9:6). Същото казва и евангелист Йоан, като говори за чудесата на Христос: “Тези неща са записани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син; и като повярвате, да имате живот в Неговото име”(Йоан 20:31).
От простия библейски доклад за това, как Исус лекуваше болните, можем да се научим как да вярваме в Него, за да получим прощение на греховете. Нека разгледаме разказа за парализирания от Витезда. Бедният страдалец беше безпомощен – повече от 38 години той не можеше да си служи със своите крайници. И въпреки това Спасителят му заръча: “Стани, вдигни постелята си и ходи!” Болният би могъл да каже: “Господи, ако ме излекуваш, ще Те послушам”. Но не, той повярва в думите на Христос, повярва, че е напълно излекуван и веднага направи усилие да тръгне. Той ПОЖЕЛА да ходи и – ходеше. Постъпи според Христовото слово и Бог му даде силата. Той бе напълно излекуван.
По същия начин ще стане и с теб: ти си грешник; не можеш да изкупиш миналите си грехове, не можеш да промениш сърцето си, не можеш да направиш сам себе си свят. Но Бог обещава да направи всичко това вместо теб чрез Христос. Ти ВЯРВАШ, че Той е обещал това. Изповядваш греховете си и отдаваш себе си на Бога. Ти ЖЕЛАЕШ да Му служиш. Веднага, щом извършиш всичко това, и Бог ще изпълни Своето слово спрямо теб. Ако повярваш в обещанието – ако повярваш, че си простен и очистен – Бог ще направи това факт. Ще бъдеш напълно излекуван точно така, както Христос даде на парализирания сила да ходи, когато той повярва, че е вече здрав. Това наистина Е така, ако го повярваш.
Не чакай да ПОЧУВСТВАШ, че си излекуван, но кажи: “Вярвам това, то Е така не защото го чувствам, но защото Бог го е обещал”.
Исус казва: “Каквото и да пожелаете, когато се молите, вярвайте, че сте го получили и ще ви бъде”(Марко 11:24). Има едно условие, за да може това обещание да бъде изпълнено; и то е – да се молим според волята на Бога. А Божията воля е – да ни очисти от грях, да ни направи Свои деца и да ни даде сила да живеем свят живот. Така че ние можем да се молим за тези благословения, да вярваме, че ги получаваме и да благодарим на Бога, че ВЕЧЕ СМЕ ги получили. Наша привилегия е да отидем при Исус и да бъдем очистени, да застанем пред закона без срам или угризение. “Сега прочее няма никакво осъждане за тия, които ходят не по плът, но по Дух.”(Римляни 8:1)
Отсега нататък ти вече не принадлежиш на себе си; ти си купен със скъпа цена. “Не сте изкупени с тленни неща, като сребро и злато, … но със скъпоценната кръв на Христос, като на Агне без недостатък и без петно.”(1 Петрово 1:18,19) Чрез този прост акт на вярване в Бога Светият Дух поражда в твоето сърце нов живот. Ти си като новородено дете в Божието семейство и Бог те обича така, както обича Сина Си.
Сега, след като си отдал себе си на Исус, не се дърпай назад, не се отклонявай от Него, но ден след ден казвай: “Аз съм Христов; аз съм отдал себе си на Него”. Моли Го да ти даде Духа Си и да те пази чрез Своята благодат. Както си станал Негово дете, като си отдал себе си на Бога и постоянно вярваш в Него, така трябва и по-нататък да продължиш да живееш в Него. Апостолът казва: “И тъй, както сте приели Господ Исус Христос, така и ходете в Него”(Колосяни 2:6).
Някои, изглежда, имат усещането, че трябва да преминат известен стаж, да изпълнят някои условия или да издържат някоя проба и така да докажат на Господа, че са се променили, преди да могат да искат Неговото благословение. Но те могат да претендират за Божието благословение още сега. Те трябва да притежават Неговата благодат, Христовия Дух, Който да им помага в техните слабости, иначе не ще могат да устоят на злото. Исус обича да идваме при Него такива, каквито сме – грешни, безпомощни, зависими. Можем да дойдем при Него с всичките си слабости и безразсъдство, с цялата си греховност и да паднем при нозете Му в разкаяние. Той с радост ще ни прегърне, ще ни вземе в обятията на Своята любов, ще превърже нашите рани и ще ни измие от всяка нечистота.
Ето къде пропадат хиляди хора: те не вярват, че Исус ни прощава лично, индивидуално. Не се доверяват на Божието слово. Привилегия е за всички, които се съобразяват с условията, да знаят със сигурност,че всеки техен грях е напълно и охотно простен. Изгони от себе си съмнението, че Божиите обещания не се отнасят лично за тебе. Те са за всеки разкайващ се грешник. Чрез Христос е предвидено да бъдат дадени сила и благодат от личните ангели, служители на всеки вярващ човек. Никой не е толкова грешен, че да не може да намери сила, чистота и праведност в Исус, Който е умрял за него. Той чака, за да снеме от хората техните опетнени дрехи и да ги облече с бялата мантия на правдата; Той ги кани да живеят, а не да умрат.
Бог не се отнася с нас така, както ние, ограничените човеци, се отнасяме един с друг. Неговите мисли са мисли на милост, любов и най-нежно съчувствие. Той казва: “Нека нечестивият остави пътя си и неправедният мислите си; и нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него; и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро”. “Изличих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак греховете ти.”(Исая 55:7; Исая 44:22)
“Не намирам удоволствие в смъртта на оня, който умира, казва Господ Бог. Затова обърнете се и живейте.”(Езекил 18:32) Сатана е готов да потули скъпите Божии уверения. Той желае да отнеме от душата всеки лъч светлина и всяка искра на надежда; но ти не трябва да му позволяваш това. Не давай ухо на изкусителя, но кажи: “Исус умря, за да мога аз да живея. Той ме обича и не желае да загина. Аз имам състрадателен небесен Баща; и макар да съм злоупотребил с Неговата любов, макар да съм разпилял благословенията, които Той ми е дал, ще стана и ще отида при Отца си и ще кажа: “Съгреших пред Небето и пред Тебе и не съм достоен да се нарека Твой син; направи ме като един от наемните Си слуги”. Притчата ти казва как беше приет скитникът: “КОГАТО ТОЙ БЕШЕ ОЩЕ ДАЛЕЧ, баща му го видя, смили се и като се затича, хвърли се на рамото му и го целуваше”(Лука 15:18,20).
Но дори и тази притча, колкото и да е трогателна и нежна, е твърде недостатъчна, за да изрази безпределното състрадание на небесния Баща. Чрез Своя пророк Господ заявява: “Обикнах те с вечна любов: ЗАТОВА ТЕ ПРИВЛЯКОХ С МИЛОСТ” (Еремия 31:3). Докато грешникът е още далеч от бащиния си дом, разпилявайки Неговото имущество в чужда страна, Бащиното сърце копнее за него; и всеки копнеж за завръщане при Бога, събуден в душата, е всъщност нежното умоляване на Неговия Дух, Който увещава, моли, привлича скитника към любещото сърце на неговия Баща.
След като имаш пред себе си богатите обещания на Библията, можеш ли да отдаваш място на съмнението? Можеш ли да смяташ, че когато бедният грешник копнее да се завърне, копнее да изостави греховете си, Господ коравосърдечно ще го спре, за да не дойде при нозете Му в покаяние? Махни от ума си такива мисли! Нищо не може да нарани и да навреди на собствената ни душа повече от подобно схващане за нашия небесен Баща. Той мрази греха, но обича грешника. В лицето на Христос Бог отдаде Себе Си, за да могат да бъдат спасени всички, които пожелаят, и да получат вечното благословение в царството на славата. Какъв по-силен или по-нежен език може да се употреби от оня, който Бог избра, за да изрази Своята любов към нас? Той заяви: “Може ли жена да забрави сучещото си дете, та да не се смили над чедото си? Но те, ако ида забравят, Аз няма да те забравя”(Исая 49:15).
Погледни нагоре – ти, който се съмняваш и се колебаеш; защото Исус живее, за да се застъпва за нас. Благодари на Бога за дара на Неговия Син и се моли Той да не е умрял напразно за теб. Духът те кани днес. Ела с цялото си сърце при Исус и ще можеш да претендираш за Неговото благословение.
Когато четеш обещанията, помни, че са израз на неизказана любов и милост. Великото сърце на безпределната Любов е привлечено към грешника със съчувствие, което не познава граници. “Ние имаме изкупление чрез кръвта Му, прощението на греховете.”(Ефесяни 1:7) Да, само повярвай, че Бог е твой помощник. Той иска да възстанови Своя морален образ в човека. Когато се приближаваш до Него с изповед и покаяние, Той ще се приближи при теб с милост и прощение.