„Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно“ Матей 26:41

„Сатана съзнава, че дори най-слабата душа, положила упованието си в Христос, е по-силна от хиляди духове на тъмнина- та… Ето защо се опитва да отдели войниците на кръста от тях- ното прибежище.“ („Великата борба“, стр. 530) Дяволът знае, че това е начинът да ни привлече. Познава и силата на пребъдването в Христос.

Ако всеки, който пребъдва в Христос, е по-силен от сили- те на злото, той не съгрешава (1Йоаново 3:6) и дори не желае да греши, но намира греха за отблъскващ (виж „Великата борба“, стр. 508, „Мисли от планината на блаженствате“, стр. 92; „Животът на Исус Христос“, стр. 668). Как успява в такъв слу¬чай Сатана да ни изкуши?

На стр. 71,72 от книгата „Пътят към Христа“ са описани 5 начина, чрез които той ни поднася изкушенията си, когато пре¬бъдваме в Христос. „Когато умът е насочен към „аза“, той е далеч от Христос, извора на сила и живот. Ето защо постоян¬ното усилие на Сатана е да отвлича вниманието ни от Спасителя и да предотвратява общението и връзката на душата с Христос.“ Непрестанната му работа е да ни накара да погледнем не към Божията сила, а към себе си. По този начин се опитваме да надвием греха чрез собствената си сила. „Пътят към Христа“ ни показва начините, чрез които той ни предразполага към това отделяне: 1. Удоволствията на света – може да са някакви невинни удоволствия, но да са неща, които пречат да насочим вниманието си към Бога. 2. Грижите, теготите, мъката в жи¬вота. Всички ние имаме своя дял и знаем колко е трудно поня¬кога да продължим да се доверяваме на Бога, щом ни връхле¬тят проблемите. 3. Недостатъците на другите. Мислил ли си си някога да се отдръпнеш от Христос поради несъвършенст¬вата на околните? 4. Твоите собствени пороци. Този начин е особено ефективен при по-съвестните, съзнателни хора. И нак¬рая 5. Безпокойството и страхът дали ще бъдем спасени.

Но на Сатана няма да му се отдаде да дойде при християнин, който пребъдва в Христос, и да го изкуши да наруши някоя от заповедите. Грехът се струва отблъскващ на всекиго, който е свързан с Христос. Победата идва, ако пребъдваме в Исус и постоянно държим погледа си отправен към Него.