„Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае?“ Еремия 17:9.

„Така казва Господ: Проклет да бъде оня човек, който уповава на човека, и прави плътта своя мишца, и чието сърце се отдалечава от Господа. Защото ще бъде като изтравничето в пустинята, и няма да види, когато дойде доброто, но ще обитава в сухите места в пустинята, в една солена и ненаселена страна. Благословен да бъде оня човек, който уповава на Господа, и чието упование е Господ. Защото ще бъде като дърво насадено при вода, което разпростира корените си при потока, и няма да се бои, когато настане пекът, но листът му ще се зеленее, и не ще има грижа в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод.“ Еремия 17:5-8. Ето го контрастът между онзи, който ое до­верява на Господа и този, който разчита на плътта, на себе си. В Псалмите се казва, че този, който се обляга на собственото си сърце, е глупак.

Днешният текст ни напомня, че сърцето е измамливо – дори когато се доверяваме на Бога. Мислил ли си някога, че се доверяваш на Бога, докато откриеш, че си действал по своему, но не си знаел това, докато не си претърпял провал, показваш колко подвеждащо е всъщност сърцето ти. Бог изследва сър­цата ни и ни проверява умовете.

„Бог води народа Си стъпка по стъпка. Издига ни към раз­лични височини, пресметнати точно, за да изяви какво има в сърцата ни. Някои надделяват при един случай, но при следва­щия падат. Напредвайки, сърцето се проверява и опитва… Тук имаме възможността да открием какво в сърцата ни отблъсква Исус.“ (Свидетелства, т. 1, стр. 187)

Човек, който пребъдва в Христовата сила, преживява по­беда над греха, над който не може да надделее. „Той (Христос) обитава в сърцето ти чрез вяра. Ти трябва да поддържаш тази връзка и постоянно да предаваш волята си на Него. И докато вършиш това, Той ще работи в теб да искаш и да действаш според волята Му“ („Пътят към Христа“, стр. 62,63). Не е на­ша работа да изследваме себе си дали пребъдваме в Неговата сила. Можем да не отсъдим правилно. Нашият дял е да про­дължаваме връзката си с Христос е вяра чрез всекидневно общуване е Него – и Той ще ни даде победа.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден