31 май – 40 дни на молитва

Обаче, Аз ви казвам ви истината – за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви Го изпратя.“ – Йоан 16:7.
Светият Дух бе най-висшият от всички дарове който можеше да измоли от Своя Отец за въздигането на Божия народ. Светият Дух бе даден като животворно средство , без което жертвата на Христос би била напразна…Грехът може да бъде отблъснат и победен чрез мощното посредничество на третото Лице на Божеството…Духът е, Който осъществява в човешкото сърце извършеното от световния Изкупител. Чрез духа сърцето се очиства. Чрез Духа вярващият става участник в Божието естество. Христос е дал Духа Си като Божествена сила за побеждаване на унаследените и придобити склонности към зло, както и за отпечатване на Неговия характер върху църквата Му. За Духа Исус казва: „Той Мене ще прослави“ – Копнежът на вековете, стр. 412 .
Предизвикателство за сърцето
Отделял ли си време наистина да съзерцаваш и оценяваш невероятния дар на Светия Дух? Той е част от небесното Триединство и беше изпратен за теб като подарък от Исус. Той ти говори, води, убеждава, помага, утешава, преобразява и упълномощава в небесното ти пътуване. Помага ти да заприличаш повече на нашия любещ Спасител. Поканил ли си някога специално Светият Дух в твоя живот? Преживял ли си Го лично „да прави ефикасно това, което е било записано за Него от Изкупителя на света?“
Защо не започнеш искрено да умоляваш за всекидневно кръщение със Светия Дух. Покани Исус да живее и работи чрез теб в Светия Дух и Му дай достъп до всеки аспект в живота ти.
Молитвени нужди
● Моли Бог да ти помогне да разбираш по-добре библейската доктрина за Божеството и за кръщението със Светия Дух, както и по-дълбоко разбиране на естеството на работата на Светия Дух.
● Моли се за силата на Светият Дух да постигнеш победа над наследствените и придобити навици към злото.
● Моли се да бъдеш верен настойник на твоето време и твоя десятък. Дори при трудните времена, за които Библията ни говори, „тези, които славят Бога, ще бъдат прославени от Него /1 Цар. 2:30/.
● Моли се за сладък дух на единство всред делегатите на сесията на Генералната Конференция, който да витае над всички различия в мненията. Моли се всички делегати да приемат смирено всички резултати, дори ако те не са в съгласие с личните желания.
● Моли се с молитвата на Исус за всички нас за единство в Йоан 17 глава. За изпълнени бракове, хармонични семейства и църкви, всичко според Божията воля.
Включи се 24/7 United in Prayer
Включи се с други вярващи по света заедно в молитва по ЗУУМ през време на 40 дни на молитва: https://247unitedprayer.org